سلام سلام! خیلی مخلصیم!

دکتر محمدامین جوادی هستم!

دانشجوی سال 5 پزشکی شهید بهشتی

کنکورتراپی رو براتون آوردم با یک تیم مشاوره ای درجه یک و بی نظیر!

اینجا باش که روزکنکور حالت توپه توپه!